ژنراتور صنعتی 4/236

ژنراتور  کاربرد صنعتی 4/236 موتوسازان

کاربرد صنعتی 4/236 موتوسازان
42 kW at 1500 rpm

قطرسیلندر: 98/4 میلیمتر
کورس پیستون: 127 میلیمتر
تعداد سیلندر: 4 سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: 3/861 لیتر
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
سیستم احتراق : پاشش مستقیم
نسبت تراکم : 16:1
جهت چرخش : در جهت عقربه های ساعت دید از جلو موتور
ترتیب احتراق : 2 و 4 و 3 و 1
ظرفیت کل سیستم روغن کاری : 8 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کاری ( شامل رادیاتور ) : 15 لیتر
سیستم خنک کاری : بوسیله آب
وزن خشک موتور : 530 کیلوگرم
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن : 555 کیلوگرم

 

Related Articles