شرکت تلمبه موتور غرب نمایندگی کنتور هوشمند آب چاه های کشاورزی همراه نصب و راه اندازی

 smart-water-meter

ویژگی های مهم این کنتور هوشمند بشرح زیر می باشد :

1 - مشاهده میزان آب استخراج شده از چاه در لحظه و یا در بازه های زمانی مورد نظر
2 - قابلیت کنترل متمرکز و مدیریت برداشت چاه های منطقه
3 - صدور فرمان قطع جریان آب و خاموش کردن تابلو برق در صورت اتمام سهمیه
4 - ثبت قرائت ها و رخداد های روزانه

5 - کنترل برداشت بی رویه از چاه ها مورد نظر
6 - قابلیت کنترل و اعمال فرامین های از طریق سیستم GSM/GPRS

محل های مورد کاربرد :

کلیه چاه های کشاورزی و چاه های صنعتی که لازم است بصورت هوشمند تحت نظارت و کنترل باشد.

smart-water-meter-info