الکترو موتور کولری دو سرعته خازن دائم - خارن راه انداز موتوژن

 

خازن راه انداز V

خازن راه انداز μF

خازن دائم V

خازن دائم μF

ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع

گشتاور شکست به گشتاور نامی

گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی

جریان راه اندازی به جریان نامی

ضریب قدرت COSΦ

جریان نامی آمپر

سرعت در بار نامی دور در دقیقه

قدرت خروجی (اسب بخار)

قدرت خروجی (KW)

اندازه بدنه NEMA

تیپ موتور

250

20

400/400

16/8

0.01312

2.2/2.2

1.84

4

0.94/0.99

2.2/0.9

1425/950

1/3-1/9

0.25/0.828

56

CRS56-4/6