الکترو موتور کولری تکفاز ویژه پمپ سیرکولاتور موتوژن

ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ جریان نامی آمپر سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه NEMA تیپ موتور
0.002488 1.83/2.67 2 9.1 0.781∆/0.565 2.5/1.6 1425/950 1/3-1/10 0.25/0.07 56 SP56-4/6BA01
0.001581 2.38 1.9 6.35 0.612 2 1425 1/6 0.124 56 SP56-4BA01
0.002488 1.87 2.48 10.8 0.781∆ 2.5 1425 1/3 0.25 56 SP56-4BA02
0.002034 2.1 1.96 8.26 0.754 1.4 1425 1/6 0.124 56 SP56-4BA03

موتوژن تولیدکننده : الکترو موتور کولری تکفاز ویژه پمپ سیرکولاتور و الکتروپمپ و بوسترپمپ و پمپ شناور و کف کش