خازن V

خازن μF

ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع

گشتاور شکست به گشتاور نامی

گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی

جریان راه اندازی به جریان نامی

ضریب قدرت COSΦ

جریان نامی آمپر

سرعت در بار نامی دور در دقیقه

قدرت خروجی (اسب بخار)

قدرت خروجی (KW)

اندازه بدنه NEMA

تیپ موتور

125

455

0.002488

1.56/1.83

1.45

4.25

0.795/0.665

5.5/2.9

1425/950

3/4-1/4

0.55/0.18

56

CS56-4/6AA01

-

-

0.002034

2.15/2.69

1.62

5.6

0.69/0.531

3.2/2.1

1425/950

1/3-1/10

0.25/0.07

56

SP56-4/6AA01

-

-

0.002488

1.92/2.08

1.52

6.2

0.721/0.616

4.47/2.5

1425/950

1/2-1/6

0.37/0.124

56

SP56-4/6AA02