الکتروموتور با قابلیت کار با FC جمکو

کاربرد:قابلیت طراحی برای کار با Driver

در این محصولات بنا بر سرعت وتوان مورد نیاز مصرف کننده ، تغییراتی در طراحی اعمال خواهد شد تا الکتروموتور توانایی کارباشرایط مذکور را پیدا کند.