Westpumpiran

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بوستر پمپ آتش نشانی یكی از عمده ترین قسمت های تأسیسات اطفاء آبی در ساختمان های مختلف است.عملكرد صحیح یك بوستر پمپ آتش نشانی به عوامل متعددی از جمله طراحی، محاسبه، ساخت، كنترل و سرویس و نگهداری آن بستگی دارد كه هر یك از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی در این بخش ضمن اشاره به طراحی ومحاسبه یك بوستر پمپ بیشتر به ساخت، كنترل و سرویس نگهداری آن میپردازیم.

 

طراحی و محاسبه بوستر پمپ آتش نشانی:

در محاسبه و طراحی یك بوستر پمپ آتش نشانی مهمترین بخش تعیین مقدار آب مورد نیاز و فشار آن میباشد.در ساختمان های مسكونی برای اطفاء حریق عموما از جعبه های آتش نشانی و هوزریل استفاده میشود. هر هوزریل درهر طبقه قادر است تا 800 متر مربع را پوشش دهد. برای سطح زیر بنای بیشتر از این مقدار از جعبه آتش نشانی استفاده میشود. حداكثر آب مصرفی برای هر هوزریل 30 لیتر در دقیقه معادل 8 گالن در دقیقه و برای هر جعبه آتش نشانی 190 لیتر در دقیقه معادل 50 گالن در دقیقه است.

بر اساس استانداردهای بین المللی در چنین شرایطی محاسبه ظرفیت آب آتش نشانی بر مبنای دو آتش سوزی همزمان و استفاده از دو هوزریل و یا دو جعبه آتش نشانی صورت میگیرد.

1 بار و از نازل جعبه آتش نشانی بر اساس استانداردهای اروپایی 3 بار و / فشار آب خروجی از هر نازل هوزریل 5استاندارد آمریكا 4 بار میباشد.

تأسیسات اطفاء حریق خصوصی در ساختمان ها از جمله بوستر پمپ آتش نشانی و منبع ذخیره آب آتش نشانی با توجه به موارد فوق برای مقابله با آتش توسط ساكنین برای مدت 30 دقیقه تا رسیدن مأموران آتش نشانی طراحی و محاسبه میشود.

ظرفیت آبدهی تأسیسات اطفاء حریق در مورد هیدرانت های محوطه حداقل 500 گالن در دقیقه میباشد.

بوستر پمپ آتش نشانی بعنوان بخشی از تأسیسات اطفاء حریق ساختمان باید قادر به پمپاژ آب آتش نشانی مورد نیاز در فشار لازم باشد.

بوستر پمپ آتش نشانی:

حال كه به اجمال به محاسبه و طراحی تأسیسات اطفاء حریق اشاره شد، به تفصیل به ساخت، كنترل و سرویس و نگهداری بوسترپمپ آتش نشانی میپردازیم. اولین قدم انتخاب پمپ جهت استفاده در ساخت بوستر پمپ آتش نشانی است و باید بر اساس استانداردهای بین المللی صورت گیرد.

-1 انتخاب پمپ:

بوستر پمپ آتش نشانی باید مجهز به پمپ های سانتریفوژ زمینی با سیل گرافیتی با یك قطره چكه آب در دقیقه ازسیل آن باشد و  استفاده از انواع پمپ های طبقاتی اعم از افقی یا عمودی در ساخت بوستر پمپ آتش نشانی مجاز نمی باشد.

-2 تعداد پمپ ها:

بوستر پمپ های آتش نشانی میتواند بدون جاكی پمپ و یا با جاكی پمپ ساخته شوند.

وظیفه جاكی پمپ در بوستر پمپ آتش نشانی ثابت نگاه داشتن فشار شبكه آتش نشانی در طول زمان عدم استفاده از بوستر پمپ برای جبران افت فشار ناشی از نم و نشت آب از شیرآلات و اتصالات شبكه آتش نشانی است.

بر اساس استاندارد، بوستر پمپ آتش نشانی باید مجهز به دو پمپ اصلی باشد بطوریكه هر یك از آنها قادر به تأمین حداكثر مقدار آب آتش نشانی مورد نیاز در فشار مورد نظر باشند. به عبارتی هر بوستر پمپ آتش نشانی دارای یك پمپ اصلی و یك پمپ رزرو مطابق با مشخصات پمپ اصلی است.

-3 انتخاب نقطه كار بوستر پمپ آتش نشانی:

در انتخاب پمپ آتش نشانی مهمترین مسأله منحنی مشخصه آن است. بهترین پمپ برای تأمین فشار سیستم آتش نشانی پمپی است كه منحنی مشخصه آن در محدوده ظرفیت مورد نظر از شیب نسبتا كم برخوردار باشد. در چنین شرایطی تغییرات مصرف آب با تغییرات نسبتا كم فشار توأم خواهد بود. اگرچه در این محدوده راندمان پمپ نسبتا كم است ولی باید توجه داشت كه بوستر پمپ آتش نشانی مصرف كاملا محدود دارد و شاید در طول عمر یك ساختمان حتی یكبار نیز مورد استفاده قرار نگیرد. لذا پائین بودن راندمان آن تأثیر گذار نمیباشد.

-4 تنظیم فشار بوستر پمپ آتش نشانی:

تنظیم فشار بوستر پمپ آتش نشانی بسیار حائز اهمیت است. تنظیم فشار در بوستر پمپ آتش نشانی بوسیله پرشر سوئیچ انجام میگیرد. بر اساس استانداردهای بین المللی هر یك از پمپ های اصلی در بوستر پمپ آتش نشانی باید از یك پرشرسوئیچ بطور مستقل فرمان بگیرد. در انتخاب پرشرسوئیچ ( DIFF ) و تغییرات فشار ( RANGE ) هر پرشرسوئیچ دارای دو تنظیم است. دامنه فشار باید دقت شود تا دامنه و تغییرات فشار آن در محدوده فشار كار بوستر پمپ قرار داشته باشد.

حال كه با اهمیت انتخاب پرشرسوئیچ آشنا شدید، قدم بعدی چگونگی تنظیم آن است. و حداقل فشار با توجه به كاهش فشار نسبت به فشار مذكور با ( RANGE ) حداكثر فشار بوستر پمپ با دامنه فشار تنظیم میشود. این تنظیمات باید به گونه ای باشد كه با توجه به منحنی مشخصه ( DIFF ) تغییرات فشار بوستر پمپ در حداقل و حداكثر مصرف آب آتش نشانی، حداكثر فشار بوستر پمپ پائین تر از حداكثر فشار پرشرسوئیچ و حداقل فشار بوستر پمپ بیشتر از حداقل فشار پرشرسوئیچ قرار گیرد. در این شرایط تا مادامیكه از بوستر پمپ استفاده میشود، بوستر پمپ در حال كار خواهد بود ولی با بسته شدن آخرین مصرف كننده اطفاء حریق آبی فشار بوستر پمپ به حداكثر فشار پرشرسوئیچ میرسد و بوستر پمپ خاموش میگردد.

باید توجه داشت كه در بوستر پمپ های آتش نشانی مجهز به جاكی پمپ، پرشرسوئیچ این پمپ باید به گونه ای تنظیم شود كه حداقل فشار آن بالاتر از حداقل فشار پرشرسوئیچ های پمپ اصلی و پمپ رزرو باشد تا به هنگام كار آن برای جبران نم و نشت شبكه آتش نشانی مانع از روشن شدن پمپ اصلی و رزرو شود.

-5 شیرآلات و اتصالات:

در ورودی و خروجی هر یك از پمپ های بوستر پمپ باید از شیر فلكه قطع و وصل استفاده شود. این شیر فلكه ها باید قبل از اتصال پمپ و سایر شیرآلات ملحق به آن به كلكتورهای پمپ وصل شوند. در خروجی هر یك از پمپ های بوستر پمپ باید از شیر یكطرفه استفاده شود. استفاده از شیر یكطرفه موجب میگردد تا آب شبكه لوله كشی مجددا به مخزن ذخیره آب برنگردد و یا آب  خروجی هر پمپ از طریق خروجی سایر پمپ های بوستر پمپ كه خاموش هستند، بواسطه كلكتور مكش مجددا به مكش پمپ در حال كار برنگردد.

لرزه گیر مهار دار در ورودی و خروجی هر یك از پمپ ها جهت جلوگیری از انتقال لرزش ناشی از كار هر یك از آنها به سایر پمپ ها و شبكه لوله كشی باید نصب شود. در مواردی كه در ساخت بوستر پمپ ها از پمپ های با كیفیت بالا كه عموما بدون صدا و لرزش هستند استفاده گردد، نیازی به استفاه از لرزه گیر نمیباشد. در چنین مواقعی جهت جلوگیری از انتقال حتی كمترین لرزش پمپ ها توصیه میشود در محل اتصال كلكتورهای مكش و رانش بوستر پمپ به شبكه لوله كشی از لرزه گیر استفاده شود.

برای جلوگیری از ورود مواد خارجی به بوستر پمپ و شبكه لوله كشی و سایر تجهیزات اطفاء حریق آبی، در ابتدای لوله تغذیه آب خروجی از منبع ذخیره آب آتش نشانی باید از شیرفلكه قطع و وصل و سپس صافی با توری گالوانیزه یا استیل استفاده شود.

-6 نوع شیرآلات:

نوع شیر قطع و وصل ورودی و خروجی پمپهای بوستر پمپ و شیر قطع و وصل اصلی ورودی و خروجی بوستر پمپ عموما كشویی یا پروانه ای است در صورت استفاده از شیر پروانه ای باید توجه داشت از آنجائیكه باز و بسته كردن شیر با ربع گردش دسته شیر صورت میگیرد، این عمل به هنگام خاموش بودن پمپ و در غیر اینصورت به ملایمت انجام شود تا شبكه مصرف با تغییرات آنی فشار و پدیده ضربه قوچ مواجه نشود. شیرهای یكطرفه مورد استفاده در ساخت بوستر پمپ عموما سوپاپی یا دروازه ای است.

شیرهای یكطرفه دروازه ای اغلب به هنگام خاموش شدن پمپ و بسته شدن مسیر عبور آب با صدای برخورد دروازه به نشیمنگاه خود توأم است. در صوررت استفاده از این نوع شیر یكطرفه بهتر است از انواعی كه دروازه آن به لاستیك مجهز است استفاده شود تا علاوه بر حذف صدای برخورد مذكور موجب آب بندی بهتر آن نیز گردد. شیر یكطرفه دروازه ای عموما در مسیرهای افقی عملكرد بهتری دارد ولی شیر یكطرفه سوپاپی در مسیر عمودی و هم در مسیر افقی عملكرد مشابهی دارد لذا بهتر است در ساخت بوستر پمپ از شیر یكطرفه سوپاپی استفاده شود.

-7 جنس شیر آلات:

شیر آلات مورد استفاده در ساخت بوستر پمپ تا 2 اینچ دنده ای برنجی و از 2 اینج به بالا چدنی فلنچی می باشد. در عمل برای همگونی میتوان تا 4 اینچ نیز از شیرآلات برنجی استفاده نمود.

-8 كلاس شیرآلات و اتصالات:

كلاس شیرآلات و اتصالات مورد استفاده در ساخت بوستر پمپ باید با توجه به فشار كار بوستر پمپ انتخاب شود. فشار 1  برابر فشار كار بوستر پمپ باشد. با توجه به اینكه فشار تست كارخانه ای شیر / كار شیرآلات و اتصالات باید حداقل  15 برابر فشار كلاس مربوطه است، لذا در صورت رعایت موارد فوق انتخاب شیرآلات و اتصالات نیز ضریب اطمینان كافی انجام شده است.

-9 كلكتور:

ساخت كلكتورهای بوستر پمپ آتش نشانی از لوله و اتصالات در صورت رعایت كلاس كار آنها بلامانع است ولی عموما با توجه به بالا بودن فشار كار بوستر پمپ آتش نشانی و به منظور برخورداری از ضریب اطمینان بیشتر، ساخت كلكتورهای آتش نشانی اغلب با استفاده از لوله فولادی سیاه مانسمان انجام میگیرد و برای شناخت از سایر بوستر پمپ ها در موتورخانه یا پمپ خانه پس از ضد زنگ با دو دست رنگ رویه قرمز روشن پوشیده میشود.